kontakt:

ATCL, k.s.
Adámiho 8
841 05 Bratislava


adresa kancelárie:
Kutlíková 17
852 50 Bratislava


pracovisko Žilina:
www.znalecelektro.sk
tel. číslo:+421(903) 805 046


IČO: 35 744 545
IČ DPH: 2020220246


Výpis z obchodného registra:
Obchodný register OS Bratislava I. vložka 397/B

Telefón/fax:
tel : + 421(2) 6353 1354
fax: + 421(2) 6353 1356

Mobil:
+421(905) 456 700
+421(905) 234 800

e-mail: atcl@atcl.sk

Správa o transparentnosti /2008/
Správa o transparentnosti /2009/
Správa o transparentnosti /2010/

O NÁS

Spoločnosť ATCL, k.s. je ako právnická osoba vykonávajúca audítorskú a poradenskú činnosť podľa platnej legislatívy zapísaná v Slovenskej komore audítorov a má licenciu audítora číslo 000163. Okrem toho spoločnosť má licenciu daňového poradcu číslo 33 a je zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov, je znaleckou organizáciou zapísanou v zozname vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom 900224 oprávnenou na oceňovanie a hodnotenie podnikov.

Komplementárom spoločnosti ATCL, k.s. je spoločnosť ECONOMY Service, s.r.o., ktorá sa zaoberá poskytovaným ekonomických služieb predovšetkým vedenia účtovnej evidencie spoločností alebo vypracovaním dokumentov súvisiacich s uvedenou činnosťou.

Zodpovední zástupcovia spoločnosti predstavujú odborných garantov v oblastiach, ktoré sú predmetom činnosti spoločnosti. Svoje odborné znalosti majú potvrdené licenciami a certifikátmi audítora, daňového poradcu, znalca v odbore Ekonómia a manažment (účtovníctvo a daňovníctvo), certifikovaného účtovníka najvyššieho stupňa - špecialista, licenciou potvrdzujúcou znalosť IFRS.

Činnosti vykonávame prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo prostredníctvom našich zmluvných spolupracovníkov, ktorí predstavujú audítorov, asistentov audítora, certifikovaných účtovníkov a znalcov z jednotlivých odborov.

Vzhľadom na to, že časť našich klientov má materské spoločnosti v zahraničí, máme okrem bežných skúseností aj skúsenosti s aplikáciou medzištátnych zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a aj s požiadavkami na medzinárodné vykazovanie účtovnej závierky. Pri svojej práci sme schopní komunikovať v nemeckom a anglickom jazyku.

O NÁS  |   AUDIT  |   DANE  |   ZNALECTVO  |   OSTATNÉ  |   CENNÍK